Skip to main content
TAXEDU

Podatek

 

Definicje i rodzaje

Podatki mają wprawdzie różną formę, ale zasadniczo są to środki pobierane przez rząd. Pieniądze te są następnie przeznaczane na finansowanie określonych obiektów lub usług, takich jak szpitale, szkoły, muzea, biblioteki itd. Najczęstsze podatki to:
 • podatek dochodowy (procent indywidualnych zarobków oddawany rządowi);
 • podatek konsumpcyjny: VAT (podatek od wartości dodanej) i akcyza na wyroby tytoniowe, alkohol, produkty energetyczne i pewne wybrane towary, takie jak np. kawa w Niemczech;
 • podatek od nieruchomości (oparty na wartości gruntu i mienia);
 • taryfy/opłaty celne (podatek od importowanych towarów, który wspiera przedsiębiorstwa krajowe);
 • akcyza (podatek pośredni, który obciąża sprzedaż określonego towaru);
 • podatek środowiskowy (dodatkowy koszt dodawany do ceny zakupu lub ceny użytkowania produktów, które powodują zanieczyszczenie lub takiej działalności, która zniechęca do ich konsumpcji albo produkcji);
 • podatek od dochodów kapitałowych (podatek pobierany od dochodów kapitałowych, zysków inwestora, kiedy sprzedaje aktywa trwałe po cenie wyższej niż cena zakupu);
 • podatek od spadków (podatek zapłacony od pieniędzy lub własności odziedziczonej po czyjejś śmierci).
Pobrane podatki zasilają bezpośrednio budżet kraju, podczas gdy taryfy i opłaty celne są pobierane na szczeblu krajowym, ale wpływają do budżetu UE.

Zaczynam studia na
uczelni wyższej ...

 •  
 •  
 •  

Moja
pierwsza praca ...

 •  
 •  
 •  

Zakładam
firmę ...

 •  
 •  
 •  
 
Jako obywatel UE masz prawo do studiowania na dowolnej uczelni na terenie UE (pod warunkiem, że spełnisz warunki naboru). To czy musisz uiścić czesne jest uzależnione od zakresu, w jakim uczelnia jest finansowana z pieniędzy podatników w tym kraju. Studiowanie na przykład w Szkocji jest bezpłatne, podczas gdy we Włoszech studia są płatne (każda uczelnia określa wysokość czesnego).
 
Dowiedz się więcej na temat systemu w poszczególnych krajach tutaj.
 
Czy udało ci się zdobyć wymarzoną pracę? Gratulacje! Jak już prawdopodobnie wiesz, rozpoczęcie pracy oznacza także, że stajesz się podatnikiem podatku dochodowego obliczanego na podstawie twoich dochodów.

Kraj, w którym jesteś tzw. rezydentem do celów podatkowych, może opodatkować twoje dochody z różnych miejsc na całym świecie. Mieszczą się w nich pensje, emerytury, świadczenia, dochody z nieruchomości i każdego innego źródła oraz zyski kapitałowe ze sprzedaży nieruchomości.

Każdy kraj ma swoją własną definicję rezydencji podatkowej.
Zazwyczaj masz status rezydenta w tym kraju, w którym spędzasz ponad sześć miesięcy w roku.
Jeżeli spędzasz mniej niż sześć miesięcy w roku w innym kraju UE, to zwykle utrzymasz status rezydenta w kraju, z którego pochodzisz.
 
Sprawdź tutaj jak rozwiązywana jest kwestia podatku dochodowego, jeżeli spędzasz czas w więcej niż jednym kraju UE.
 
Gratulacje! Europa potrzebuje więcej przedsiębiorców! Zakładanie firmy w UE jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek! Musisz zapoznać się z obowiązkami podatkowymi – takimi jak na przykład złożenie wniosku o nadanie numeru VAT.

 

 

 

Oszustwo podatkowe i unikanie opodatkowania

 
 
Kiedy jakaś osoba lub przedsiębiorstwo celowo nie płaci należnych podatków, tracą na tym budżety publiczne. Tak się dzieje, kiedy osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo:
 

celowo podaje nieprawdziwe informacje w zeznaniu podatkowym lub nie uiszcza należnych kwot w pełnej wysokości;

 

deponuje pieniądze na rachunkach w zagranicznych bankach bez zgłoszenia tego faktu lub odprowadzenia odpowiedniego podatku;

 

stosuje „agresywne planowanie podatkowe”, działając na pograniczu prawa, aby zminimalizować obciążenia podatkowe.

Jakie są konsekwencje?

Oszustwa podatkowe i unikanie opodatkowania ograniczają zdolność kraju do gromadzenia pieniędzy i wdrażania polityki społeczno-gospodarczej. To może oznaczać cięcia w finansowaniu usług publicznych, takich jak opieka zdrowotna czy edukacja.

Mój rząd i UE
Kto co robi?

Odpowiedzialność za zwalczanie oszustw podatkowych i unikania opodatkowania spoczywa na poszczególnych krajach. Jednak w coraz bardziej zglobalizowanym świecie UE zapewnia ramy i wsparcie w radzeniu sobie z transgranicznymi problemami podatkowymi. Ustawodawstwo UE ułatwia na przykład współpracę pomiędzy krajowymi organami podatkowymi.

Dowiedz się, jak UE walczy z oszustwami podatkowymi i unikaniem opodatkowania.

‘Oszustwa podatkowe i unikanie opodatkowania w UE: brakująca kwota’: obejrzyj film wideo.

 

 

 

Podrabianie

 
Dowiedz się, jak unikać kupowania podrobionych produktów

Prawa własności intelektualnej (IPR) zapewniają odpowiednie wynagrodzenie za wysiłek kreatywny i twórczy oraz zachęcają do podnoszenia nakładów na nowe i wydajniejsze produkty. W dzisiejszej gospodarce, opartej na wiedzy, pobudzają tworzenie nowych miejsc pracy.

 

Naruszenia IPR są szkodliwe, gdyż zmniejszają dochody przedsiębiorstw i rządów, tłumią inwestycje i innowacje oraz hamują rozwój gospodarczy. Skutkuje to utratą miejsc pracy i ograniczeniem budowania dobrobytu (produktu krajowego brutto, inaczej PKB). Ponadto towary naruszające IPR mogą zagrozić bezpieczeństwu konsumentów, gdyż najprawdopodobniej nie spełniają norm bezpieczeństwa.

Przewodnik online nt. identyfikowania podróbek.

Organy celne państw członkowskich UE są na pierwszej linii przeciwdziałania wprowadzaniu towarów naruszających prawa własności intelektualnej (IPR) na rynek UE. Dowiedz się więcej na temat unijnych ram prawnych.

„Prawdziwa cena podrobionych towarów”: obejrzyj film wideo.

 

 
Darowizny na
organizacje pozarządowe,
fundacje i organizacje
charytatywne
 

W niektórych krajach, kiedy przekazujesz pieniądze na organizacje pozarządowe (NGO), fundacje lub organizacje charytatywne – począwszy od tych finansujących badania medyczne po te utrzymujące historyczne obiekty – możesz uzyskać zwolnienie podatkowe.

 

Belgia i Rumunia znajdują się w gronie państw, w których można dokonywać odpisów na organizacje charytatywne w zeznaniu podatkowym, składanym za dany rok. Część tego co dajesz jest tobie zwracana (pod warunkiem, że darowizna jest przekazywana zarejestrowanej organizacji charytatywnej).

Fakty i dane z całej UE

 • W 2015 r. dochody podatkowe (łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne) w 28 krajach UE utrzymywały się na poziomie 40% produktu krajowego brutto (wartość pieniężna wszystkich gotowych towarów i usług wytworzonych w granicach kraju w określonym przedziale czasu) i stanowiły około 89% łącznych dochodów rządowych.
 • W Europie, stosunek dochodów podatkowych w 2015 r. do PKB był najwyższy we Francji (47,9% PKB), Danii (47,6%) i Belgii (47,5%). Najniższy udział został odnotowany w Irlandii (24,4%), Rumunii (28,0%), Bułgarii (29,0%), Litwie (29,4%), Łotwie (29,5%) i Szwajcarii (28,1%). Sprawdź wyniki poszczególnych krajów UE tutaj.
 • Dochody podatkowe zmieniają się z roku na rok. Głównym powodem są zmiany w działalności gospodarczej (poziom zatrudnienia, sprzedaż towarów i usług, itp.) i w ustawodawstwie podatkowym (stawki podatków, podstawy opodatkowania, progi, zwolnienia itp.).
 • Kryzys gospodarczy – wraz z działaniami w zakresie polityki fiskalnej – wywarł ogromny wpływ na poziom i skład dochodów podatkowych w latach 2009-2015. Wiele krajów zmuszonych zostało w związku z tym do wprowadzenia cięć w wydatkach.
 • Kiedy grasz na loterii, to płacisz podatki! Niektóre kraje wprowadziły podatek od losów na loterię.