Skip to main content
TAXEDU

Kto vyberá dane a prečo?

Kto vyberá dane a prečo?

Zámer:
Študenti by mali pochopiť úlohu daňových úradov v jednotlivých členských štátoch a spôsob, akým sa daňové príjmy premietajú do neoceniteľných investícií a verejných služieb na miestnej a vnútroštátnej úrovni, aby sa zabezpečila lepšia kvalita života pre všetkých.


Ciele:
Ide o lekciu na samostatné online vzdelávanie. Má takúto štruktúru:

  • Predstavenie všeobecného daňového systému
  • Miestne dane a miestny rozpočet: príklady a všeobecné použitie miestnych daňových prostriedkov
  • Štátny rozpočet: úloha a typy investícií podporených zo štátneho rozpočtu
  • Záver

Učitelia môžu použiť túto lekciu ako celok alebo si vybrať konkrétne časti podľa potreby. Odhadovaný čas na zvládnutie celej lekcie a navrhovaných doplňujúcich aktivít je 30 minút.

 

Obsah tohto školiaceho kurzu: 
  - má všeobecný charakter a jeho zámerom nie je dotknúť sa žiadnej konkrétnej osoby ani objektu 
  - neposkytuje profesionálnu ani legálnu radu;
  - je platný od dátumu jeho publikovania. Aktualizované sumy DPH sa dajú skontrolovať na EUROPA.
Iba legislatíva Európskej únie publikovaná v Úradnom vestníku EU sa považuje za oficiálny zdroj.


Materiály:
Mikroklip „Kto vyberá dane a prečo?“
Interaktívna tabuľa (alebo len LCD projektor)


Slovná zásoba:
dane, daňový systém, miestne dane, miestny rozpočet, štátny rozpočet, verejné služby, investície 

Späť na zoznam materiálov