Skip to main content
TAXEDU

Daň

 

Definice a druhy

Daně mohou mít různou formu, ale obecně jsou to peníze, které vláda vybere. Tyto peníze se pak použijí na financování konkrétních zařízení nebo služeb, jako jsou nemocnice, školy, muzea, knihovny atd. Nejběžnější jednotlivé daně jsou:
 • daň z příjmu (procenta z jednotlivých výdělků, která se odvádí vládě);
 • daň ze spotřeby: DPH (daň z přidané hodnoty) a spotřební daň z tabáku, alkoholu, energetických produktů a specifického zboží, jako je káva v Německu;
 • daň z nemovitosti (na základě hodnoty pozemku nebo nemovitosti);
 • celní poplatky (daň na dovážené zboží, která má podpořit státní podniky);
 • spotřební daň (nepřímá daň uvalená na prodej určitého zboží);
 • ekologická daň (dodatečný poplatek přidaný k ceně za nákup nebo používání znečišťujících produktů či činností, který odrazuje od jejich spotřeby nebo produkce);
 • kapitálové výnosy (druh daně uvalené na kapitálové zisky, výnosy, ze kterých má užitek investor, když osoba prodá kapitálové aktivum za vyšší než pořizovací cenu);
 • dědická daň (daň placená z peněz nebo majetku, který od někoho zdědíte, když daná osoba zemře).
Vybrané daně jdou přímo do státního rozpočtu, zatímco celní poplatky jsou sice shromažďovány na státní úrovni, ale putují do evropského rozpočtu.

Začínám studovat na
vysoké škole ...

 •  
 •  
 •  

Mám
první práci ...

 •  
 •  
 •  

Zakládám
firmu ...

 •  
 •  
 •  
 
Jako občan EU máte právo na studium na kterékoli univerzitě EU (pokud splníte vstupní požadavky). To, zda musíte platit školné, nebo ne, závisí na tom, do jaké míry je univerzita financována z peněz daňových poplatníků v dané zemi. Například studium na univerzitě ve Skotsku je zdarma, zatímco v Itálii musíte zaplatit (a každá univerzita si částku stanovuje sama).
 
Přečtete si více o systémech v jednotlivých zemích.
 
Dostali jste vytoužené pracovní místo? Blahopřejeme! Jak asi víte, začít pracovat také znamená začít platit daň z příjmu, a to podle toho, kolik si vyděláte.

Země, ve které máte pro daňové účely bydliště, může zdanit váš celkový celosvětově dosažený příjem z výdělečné činnosti nebo kapitálový příjem. K tomu patří platy, důchod, příjem z nemovitosti nebo jiných zdrojů či kapitálové zisky z prodeje nemovitosti.

Každá země má svou vlastní definici daňového bydliště:
Za daňového rezidenta budete obvykle považováni v zemi, ve které trávíte ročně více než šest měsíců.
Pokud v jiné zemi EU trávíte ročně méně než šest měsíců, budete běžně považováni za daňové rezidenty ve své domovské zemi.
 
Zjistěte jak funguje daň z příjmu, když trávíte čas ve více zemích EU.
 
Blahopřejeme! Evropa potřebuje více podnikatelů! Založení firmy v EU je teď jednodušší než dříve. Musíte si pouze zjistit daňové povinnosti – jako je například žádost o číslo plátce DPH.

 

 

 

Daňové podvody a úniky

 
 
Pokud fyzická osoba nebo společnost záměrně neplatí daně, chybí tyto peníze ve veřejném rozpočtu. K tomu dochází, když jednotlivec nebo podnik:
 

záměrně poskytuje nepravdivé informace v daňovém přiznání nebo neplatí plnou částku;

 

ukládá peníze v zahraničních bankách, aniž by to ohlásil nebo z nich zaplatil daň;

 

používá „agresivní daňové plánování“, a to tak, že využívá právní kličky, aby minimalizoval daňové výměry.

Jaké jsou důsledky?

Daňové podvody a daňové úniky omezují schopnost země vybírat peníze a provádět hospodářské a sociální politiky. To by mohlo znamenat snížení finančních prostředků na veřejné služby, jako je zdravotní péče nebo vzdělávání.

Moje vláda a EU
kdo co dělá?

Za boj proti daňovým podvodům a únikům odpovídají jednotlivé země. Avšak ve stále více globalizovaném světě poskytuje EU rámec a podporu pro řešení přeshraničních daňových problémů. Právní předpisy EU usnadňují například spolupráci mezi vnitrostátními daňovými orgány.

Podívejte se , jak EU bojuje proti daňovým podvodům a únikům.

„Daňové podvody a úniky EU: Chybějící část“: Podívejte se na video.

 

 

 

Padělání

 
Zjistěte, jak se vyhnout tomu, abyste kupovali padělky

Práva duševního vlastnictví zajišťují, že se odměňují tvořivé a invenční snahy a že se podporují investice do nových a efektivnějších produktů. Stimulují vytváření nových pracovních míst v hospodářství založeném na znalostech.

 

Porušování práv duševního vlastnictví je škodlivé, protože snižuje podnikový a státní výnos, tlumí investice a inovace a brání ekonomickému růstu. Výsledkem je úbytek pracovních míst a omezené vytváření blahobytu (hrubého domácího produktu neboli HDP). Zboží, které porušuje práva duševního vlastnictví, může navíc spotřebitelům uškodit, protože je u něj méně pravděpodobné, že splňuje zdravotní a bezpečnostní normy.

Online příručka k identifikaci padělků..

Celní orgány členských států EUse snaží zabránit vstupu zboží porušujícího práva duševního vlastnictví na evropský trh. Seznamte se s legislativním rámcem EU.

„Skutečná cena padělků“’: Podívejte se na video.

 

 
Nevládní organizace,
nadace,
charitativní dary
 

Když v některých zemích dáváte peníze nevládním organizacím, nadacím nebo charitativním organizacím, které například financují lékařský výzkum nebo udržují historické památky, můžete získat úlevu na daních.

 

Belgie a Rumunsko patří k zemím, kde můžete charitativní dary uvést v daňovém přiznání na konci roku. Část z částky, kterou jste věnovali, je vám pak vrácena (pokud jste peníze věnovali registrované charitativní organizaci).

Fakta a údaje o EU

 • V roce 2015 tvořily příjmy z daní (včetně sociálních příspěvků) ve 28 zemích EU 40 % hrubého domácího produktu (peněžní hodnota všech hotových výrobků a služeb vytvořených v dané zemi za určité období) a představovaly 89 % celkových vládních příjmů.
 • Podíl příjmů z daní vůči HDP byl v Evropě v roce 2015 nejvyšší ve Francii (47,9 %), Dánsku (47,6 %) a Belgii (47,5 %). Nejnižší podíl byl v Irsku (24,4 %), Rumunsku (28,0 %), Bulharsku (29,0 %), Litvě (29,4 %), Lotyšsku (29,5 %) a Švýcarsku (28,1 %). Zjistěte údaje ke všem zemím EU zde :
 • Příjmy z daní se rok od roku liší. Hlavním důvodem jsou změny v ekonomické situaci (úroveň zaměstnanosti, prodeje zboží a služeb atd.) a v daňové legislativě (daňové sazby, daňové základy, nezdanitelná minima, daňové úlevy atd.).
 • Ekonomická krize – společně s opatřeními v oblasti daňové politiky – měla na úroveň a složení daňových příjmů v letech 2009–2015 mimořádný dopad. Mnoho zemí proto muselo zavést škrty ve výdajích.
 • Daně platíte, když hrajete loterii! Některé země, jako například Itálie, uvalily daň na loterijní losy.