Skip to main content
TAXEDU

данъка

 

Определение и видове

Данъците съществуват под различни форми, но съответстват на парите, събирани от държавната хазна. Парите, събрани от данъци се използват за финансиране на конкретни съоръжения или услуги, като например болници, училища, музеи, библиотеки и т.н. Най-често срещаните данъци са:
 • Данък върху доходите (процент от получения доходи, който отива в държавната хазна);
 • ДДС (данък добавена стойност) и акцизи върху тютюн, алкохол, енергийни продукти и някои специфични стоки, като например върху кафето в Германия;
 • Данък върху имущество (базиран на стойността на земя и недвижимо имущество);
 • Тарифи/мита (данък върху внесени стоки, предназначени да подпомагат националните предприятия);
 • Акцизи (косвен данък, който се удържа при продажбата на конкретна стока);
 • Екологичен данък (допълнителен разход, който се добавя към цената при покупка или използване на замърсяващи продукти или дейности, което обезкуражава тяхното потребление и производство);
 • Данък върху наследството - В някои страни се среща и данък върху наследството (данък, който се плаща върху пари или имущество, което сте наследили от някого, след като този човек е починал).
 • Събраните данъци отиват направо в бюджета на страната, докато таксите (местните данъци) се събират от общините.

Започвам обучение
в университет ...

 •  
 •  
 •  

Започвам първата
си работа ...

 •  
 •  
 •  

Стартирам
бизнес ...

 •  
 •  
 •  
 
Като гражданин на ЕС имате право да учите във всеки университет в ЕС (при условие че отговаряте на неговите условия за прием). Това дали трябва да плащате студентска такса зависи от степента на финансиране на университета с пари на данъкоплатците в тази държава. Например обучението в университет е безплатно в Шотландия, а в Италия трябва да плащате (и всеки университет определя сумата).
 
Научете повече за системата във всяка една държава тук.
 
Открихте своята работа мечта? Поздравления! Както вероятно знаете, започването на работа означава също така, че започвате да плащате данък върху дохода на базата на вашия доход.

Държавата, на която сте жител за данъчни цели, може да облага доходите ви от цял свят, от трудови или нетрудови доходи. Това включва надници, пенсии, помощи, доходи от имущество или от други източници, или капиталови приходи от продажбата на имущество.

Всяка държава има свое собствено определение за данъчно пребиваване:
Обикновено ще бъдете счетени за жител за данъчни цели в държавата, където пребивавате повече от шест месеца в годината;
Ако прекарвате по-малко от шест месеца в годината в друга държава от ЕС, обичайно вие оставате жител за данъчни цели в родната си държава.
 
Тук можете да научите как работи данъкът върху доходите, ако прекарвате време в повече от една държава от ЕС.
 
Поздравления! Европа се нуждае от повече предприемачи! В момента откриването на фирма в ЕС е много по-лесно от преди. Просто трябва да прегледате данъчните задължения — като например изискването за номер по ДДС.

 

 

 

Данъчни измами и укриване на данъци

 
 
Когато дадено лице или дружество преднамерено не плаща дължимия данък, парите се губят от обществените бюджети. Това се случва, когато дадено лице или предприятие:
 

преднамерено предоставя фалшива информация в данъчна декларация или плаща по-малко от цялата сума;

 

съхранява пари в чуждестранни банкови сметки без да съобщава за това или без да плаща данък върху тях;

 

извършва „агресивно данъчно планиране“ чрез използване на ограниченията на закона с цел свеждане до минимум на данъчните задължения.

Какви са последствията?

Данъчните измами и укриването на данъци могат да ограничат способността на дадена държава за събиране на средства и изпълнение на икономически и социални политики. Това би могло да означава намаляване на средствата за обществени услуги, като например здравеопазване или образование.

Моето правителство и ЕС
кой какви функции изпълнява?

Отговорността за борба с данъчните измами и укриването на данъци се носи от отделните държави. Но в нашия все по-глобализиращ се свят ЕС осигурява рамка и подкрепа за справяне с трансгранични данъчни въпроси. Законодателството на ЕС улеснява сътрудничеството например между националните данъчни органи.

Научете как ЕС се бори срещу данъчните измами и укриването на данъци.

‘„Данъчни измами и укриване на данъци в ЕС: липсващата част“: гледайте видеоматериала.

 

 

 

Фалшифициране

 
Научете се как да избягвате покупката на фалшиви продукти (стоки ментета)

Правата върху интелектуалната собственост (ПИС) гарантират, че творческите и интелектуални усилия ще бъдат възнаградени, и че инвестициите в нови и по-ефективно продукти се насърчават. Те стимулират създаването на работни места в днешната икономика, почиваща върху устоите на познанието.

 

Нарушенията, свързани с ПИС, са вредни, тъй като пречат на инвестициите и иновациите, и пречат на икономическия растеж. Те водят до загуба на работни места и намаляват генерирането на богатство (брутен вътрешен продукт или БВП). Освен това стоките, които нарушават ПИС, крият риск от увреждане на потребителите, тъй като е по-малко вероятно те да съответстват на стандартите за здраве и безопасност, от колкото останалите.

Онлайн ръководство за различаване на стоки менте.

TМитническите органи на държавите членки на ЕС са първите, които предотвратяват навлизането на пазара в ЕС на стоки, които нарушават правата върху интелектуалната собственост (ПИС). Научете повече за законодателната рамка на ЕС.

„Реалната цена на фалшивите стоки“’: гледайте видеоматериала.

 

 
НПО,
фондации,
благотворителни
организации
 

В някои държави, когато давате пари на неправителствени организации (НПО), фондации, благотворителни организации — от такива за финансиране на медицински изследвания, до такива които поддържат сгради от историческото наследство — може да получите данъчни облекчения.

 

BБелгия и Румъния са сред държавите, в които можете в края на годината да посочите в данъчната си декларация, че сте направили дарения за благотворителност. След това част от дареното ви се възстановява (при условие че сте дарили на регистрирана благотворителна организация).

Факти и цифри от целия ЕС

 • През 2015 г. приходите от данъци (включително социални вноски) в 28-те държави от ЕС са били 40 % от брутния вътрешен продукт (паричната стойност на всички готови стоки и предоставени услуги, произведени в рамките на границите на дадена държава за определен период от време) и са се равнявали на 89 % от общите държавни приходи.
 • В Европа съотношението данъчни приходи към БВП за 2015 г. е било най-високо във Франция (47,9 % от БВП), Дания (47,6 %) и Белгия (47,5 %). Най-ниските дялова са били в Ирландия (24,4 %), Румъния (28,0 %), България (29,0 %), Литва (29,4 %), Латвия (29,5 %) и Швейцария (28,1 %). Научете резултатите за всички държави от ЕС тук .
 • Данъчните приходи варират година за година. Основните причини за това са промени в икономическата активност (нива на заетост, продажба на стоки и услуги и т.н.) и в данъчното законодателство (данъчни ставки, данъчна основа, прагове, освобождаване и т.н.).
 • Икономическата криза — заедно с мерките на фискалната политика — оказаха значително въздействие върху степента и състава на данъчните приходи за периода 2009—2015 г. Поради това много държави трябваше да свият разходите.
 • Плащате данък, когато играете в лотарията! Някои държави, като Италия, наложиха данък върху лотарийните билети.