Skip to main content
TAXEDU

Belastingen

 

Belasting: definitie en soorten

Er zijn verschillende soorten belastingen, maar het is altijd geld dat door een overheidsinstantie wordt geïnd. Daarna wordt het geld gebruikt om bepaalde voorzieningen of diensten te betalen zoals ziekenhuizen, scholen, musea enz. De meest voorkomende individuele belastingen zijn:
 • inkomstenbelasting (een percentage van individuele inkomsten dat aan de regering wordt betaald);
 • verbruiksbelasting: btw (belasting toegevoegde waarde) en accijnzen op tabak, alcohol, energieproducten en bepaalde goederen zoals koffie in Duitsland;
 • onroerendgoedbelasting (gebaseerd op de waarde van land en onroerende goederen);
 • heffingen/invoerrechten (belasting op ingevoerde goederen bedoeld om nationale bedrijven te ondersteunen);
 • accijnzen (indirecte belasting over de verkoop van bepaalde goederen);
 • milieubelasting (extra kosten die worden berekend over de prijs voor het kopen of gebruiken van verontreinigende producten of activiteiten, om het verbruik en de productie ervan te ontmoedigen);
 • vermogenswinsten (soort belasting die wordt geheven over vermogenswinsten, winst die een investeerder krijgt wanneer hij een kapitaalgoed voor een hogere prijs verkoopt dan de aanschafprijs);
 • erfbelasting (een belasting die wordt betaald over het geld of onroerend goed dat je van iemand na zijn of haar overlijden erft).
De geïnde belastingen gaan direct naar de nationale begroting. Heffingen en invoerrechten worden nationaal geïnd voor de begroting van de EU.

Ik ga
studeren ...

 •  
 •  
 •  

Ik heb mijn
eerste baan ...

 •  
 •  
 •  

Ik begin
een bedrijf ...

 •  
 •  
 •  
 
Als EU-burger heb je het recht om aan iedere EU-universiteit te gaan studeren (mits je aan de toelatingseisen voldoet). Of je collegegeld moet betalen hangt ervan af in hoeverre de universiteit wordt gefinancierd door geld van de belastingbetalers in dat land. Studeren aan een universiteit in Schotland is bijvoorbeeld gratis, maar in Italië moet je betalen (en iedere universiteit bepaalt zelf welk bedrag).
 
Kijk hier voor meer informatie over het systeem in ieder land.
 
Heb je je droombaan gevonden? Gefeliciteerd! Zoals je waarschijnlijk wel weet, betekent beginnen met werken ook dat je inkomstenbelasting moet gaan betalen over je loon.

Het land waarin je bent gevestigd voor belastingdoeleinden kan belasting heffen over je gehele, verdiende of niet-verdiende, wereldwijde inkomen. Dit bestaat uit salaris, pensioenen, uitkeringen, inkomsten uit bezit of uit andere bronnen, of vermogenswinsten uit de verkoop van onroerende goederen.

Ieder land hanteert zijn eigen definitie van fiscale woonplaats:
meestal word je gezien als fiscaal ingezetene in het land waar je meer dan zes maanden per jaar verblijft;
als je minder dan zes maanden per jaar in een ander EU-land verblijft, blijf je meestal fiscaal ingezetene van je eigen land.
 
Kijk hier voor informatie over hoe inkomstenbelasting werkt als je in meer dan een EU-land verblijft.
 
Gefeliciteerd! Europa heeft behoefte aan meer ondernemers! Het is tegenwoordig gemakkelijker om in de EU een bedrijf te beginnen. Je hoeft alleen maar naar de belastingverplichtingen te kijken, bijvoorbeeld het aanvragen van een btw-nummer.

 

 

 

Belastingfraude en belastingontduiking

 
 
Als een persoon of bedrijf welbewust de verschuldigde belasting niet betaalt, komt dit geld niet terecht in de nationale begroting. Dit gebeurt wanneer een individu of een bedrijf:
 

opzettelijk valse informatie verstrekt in een belastingaangifte of minder dan het volledige bedrag betaalt;

 

geld op een buitenlandse bankrekening zet zonder dit aan te geven en er belasting over te betalen;

 

een "agressieve fiscale planning" doorvoert door de grenzen van de wet te benutten om de belastingaanslag zo laag mogelijk te houden.

Wat zijn de gevolgen hiervan?

Door belastingfraude en belastingontduiking kan een land minder geld innen en minder economische en sociale beleidsmaatregelen doorvoeren. Dit kan leiden tot bezuinigen op financiering van openbare diensten zoals gezondheidszorg of onderwijs.

Mijn regering en de EU
wie doet er wat?

Alle landen zijn zelf verantwoordelijk voor het bestrijden van belastingfraude en -ontduiking. Maar in een steeds meer geglobaliseerde wereld biedt de EU een kader en ondersteuning voor grensoverschrijdende fiscale kwesties. EU-wetgeving maakt samenwerking tussen nationale belastingautoriteiten gemakkelijker.

Zie bijvoorbeeld hoe de EU belastingfraude en belastingontduiking bestrijdt.

„Belastingfraude en belastingontduiking EU: het ontbrekende deel”: bekijk de video.

 

 

 

Namaak

 
Leer hoe je kunt voorkomen dat je nepproducten koopt

Intellectuele-eigendomsrechten (IER) zorgen dat creativiteit en inventiviteit worden beloond en dat investeringen in nieuwe en efficiëntere producten worden gestimuleerd. Ze bevorderen het scheppen van werkgelegenheid in de huidige op kennis gebaseerde economie.

 

Inbreuken op IER zijn schadelijk omdat ze de inkomsten van bedrijven en regeringen verlagen, investeringen en innovatie verstoren en de economische groei belemmeren. Ze leiden tot banenverlies en minder vermogensvorming (bruto binnenlands product of bbp). Bovendien kunnen goederen die een inbreuk vormen op het IER schadelijk zijn voor consumenten, omdat ze minder vaak aan de gezondheids- en veiligheidsnormen voldoen dan andere producten.

Online handleiding om nepproducten te herkennen om namaak te herkennen.

De douaneautoriteiten van de EU-lidstaten vormen de eerste linie om te voorkomen dat goederen die inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten (IER) de EU-markt binnenkomen. Kijk voor meer informatie over het EU-wetgevingskader.

„De echte prijs van nepgoederen”’: bekijk de video.

 

 
Donaties aan ngo's,
stichtingen,
en goede doelen
 

In sommige landen kun je belastingvermindering krijgen als je geld geeft aan niet-gouvernementele organisaties (ngo's), stichtingen of goede doelen, variërend van instanties die medisch onderzoek financieren tot stichtingen die nationaal erfgoed onderhouden.

 

In onder andere België en Roemenië kun je aan het eind van het jaar donaties aan goede doelen vermelden in je belastingaangifte. Je krijgt dan een deel terug van wat je hebt gedoneerd (mits je aan een geregistreerd goed doel hebt gedoneerd).

Feiten en cijfers uit de hele EU

 • In 2015 bedroegen de belastinginkomsten (inclusief sociale bijdragen) in de 28 EU-landen 40 % van het bruto nationaal product (monetaire waarde van alle gereed zijnde goederen en diensten die binnen de grenzen van een land in een bepaalde periode zijn geproduceerd), en vormden ze circa 89 % van de totale overheidsinkomsten.
 • In Europa was de verhouding belastinginkomsten-bbp in 2015 het hoogst in Frankrijk (47,9 % van het bbp), Denemarken (47,6 %) en België (47,5 %). Het laagste percentage kon je vinden in Ierland (24,4 %), Roemenië (28,0 %), Bulgarije (29,0 %), Litouwen (29,4 %), Letland (29,5 %) en Zwitserland (28,1 %). Bekijk hier de resultaten voor alle EU-landen .
 • De belastinginkomsten zijn ieder jaar anders. Dit komt vooral door veranderingen in economische activiteiten (werkgelegenheidsniveau, verkoop van goederen en diensten enzovoort) en in belastingwetgeving (belastingtarieven, belastinggrondslagen, drempelwaarden, vrijstellingen enzovoort).
 • De economische crisis had in 2009-2015 samen met fiscale beleidsmaatregelen een enorme invloed op de hoeveelheid en samenstelling van de belastinginkomsten. Veel landen moesten daarom snijden in hun uitgaven.
 • Je betaalt belasting als je met de loterij meedoet! Sommige landen, zoals Italië, heffen belasting over loterijbriefjes.