Skip to main content
TAXEDU

Daň

 

Definície a typy

Dane majú rôzne formy, ale zodpovedajú peniazom, ktoré zozbiera vláda. Tieto peniaze sa potom použijú na financovanie konkrétnych zariadení alebo služieb, ako sú nemocnice, školy, múzeá, knižnice atď. Najčastejšie typy daní:
 • daň z príjmu (percentuálny podiel zárobku jednotlivca, ktorý sa poskytuje vláde);
 • daň zo spotreby: DPH (daň z pridanej hodnoty) a spotrebné dane z tabakových výrobkov, alkoholu, energetických produktov a niektorého osobitného tovaru, ako je káva v Nemecku;
 • daň z majetku (odvíja sa od hodnoty pozemku a hodnoty majetku);
 • tarify/clá (daň z dovozu tovaru, ktorej cieľom je podporovať vnútroštátne podniky);
 • spotrebné dane (nepriama daň, ktorá sa účtuje pri predaji konkrétneho tovaru);
 • environmentálna daň (dodatočné náklady pripojené k cene nákupu alebo používania znečisťujúcich výrobkov alebo činností, ktoré odrádzajú od ich spotreby a výroby);
 • kapitálové výnosy (typ dane, ktorá sa vyberá z kapitálových výnosov, ziskov a bonusov pre investorov, keď osoba predáva kapitálove aktíva za cenu, ktorá je vyššia ako nákupná cena);
 • daň z dedičstva (daň zaplatená z peňazí alebo majetku, ktoré od niekoho zdedíš po tom, ako zomrie).
Vyzbieraná daň ide priamo do národného rozpočtu, zatiaľ čo tarify a clá sa síce zbierajú na vnútroštátnej úrovni, ale putujú do rozpočtu EÚ.

Začínam na
univerzite ...

 •  
 •  
 •  

Som v
prvom zamestnaní ...

 •  
 •  
 •  

Zakladám vlastný
podnik ...

 •  
 •  
 •  
 
Ako občan EÚ máš právo študovať na akejkoľvek univerzite v EÚ (pokiaľ spĺňaš prijímacie podmienky). To, či musíš zaplatiť školné záleží od toho, do akej miery je univerzita financovaná prostredníctvom peňazí daňovníkov v danej krajine. Napríklad v Škótsku je univerzitné vzdelávanie bezplatné, zatiaľ čo v Taliansku sa platí (a každá univerzita si stanovuje sumu).
 
Tu môžeš zistiť viac o systémoch v jednotlivých krajinách.
 
Máš vysnívanú prácu? Gratulujeme! Asi vieš, že začiatok v novej práci znamená aj začiatok platenia dane z príjmu podľa tvojho príjmu.

Krajina, v ktorej máš bydlisko na daňové účely môže zdaniť tvoj celosvetový príjem, či zo zárobkovej alebo nezárobkovej činnosti. Zahŕňa to platy, dôchodky, príspevky, príjem z majetku alebo iných zdrojov alebo kapitálové výnosy z predaja majetku.

Každá krajina má vlastnú definíciu bydliska na daňové účely:
Zvyčajne sa považuješ za daňového rezidenta v krajine, v ktorej tráviš viac ako šesť mesiacov ročne.
Ak tráviš menej ako šesť mesiacov ročne v inej krajine EÚ, za bežných okolností zostaneš daňovým rezidentom v domovskej krajine.
 
Zisti ako funguje daň z príjmu, ak tráviš čas vo viacerých krajinách EÚ.
 
Gratulujeme! Európa potrebuje viac podnikateľov! Založenie spoločnosti v EÚ je teraz jednoduchšie ako predtým. Stačí, keď si naštuduješ daňové povinnosti – ako je napríklad žiadosť o DPH číslo.

 

 

 

Daňový podvod a daňový únik

 
 
Keď osoba alebo spoločnosť úmyselne neplatí splatné dane, verejné rozpočty prichádzajú o peniaze. To sa stáva, keď osoba alebo podnik:
 

úmyselne poskytne falošné informácie na daňovom priznaní alebo zaplatí menej ako plnú sumu;

 

ukladá si peniaze na účtoch zahraničných bánk bez ich vykazovania alebo zaplatenia dane;

 

vykonáva „agresívne daňové plánovanie“, pričom zneužíva zákonné obmedzenia na minimalizáciu daňových účtov.

Aké sú dôsledky?

Daňový podvod a daňový únik obmedzujú schopnosť krajiny zbierať peniaze a vykonávať hospodársku a sociálnu politiku. To by mohlo spôsobiť zníženie financovania verejných služieb, ako sú zdravotná starostlivosť či vzdelávanie.

Moja vláda a EÚ
kto robí čo?

Zodpovednosť za boj proti daňovému podvodu a úniku znášajú jednotlivé krajiny. V čoraz globalizovanejšom svete však EÚ poskytuje rámec a podporu na riešenie cezhraničných daňových otázok. Právne predpisy EÚ napríklad uľahčujú spoluprácu medzi vnútroštátnymi daňovými orgánmi.

Zisti ako EÚ bojuje proti daňovým podvodom a daňovým únikom.

„Daňový podvod a daňový únik v EÚ – chýbajúca časť“: pozrite si video.

 

 

 

Falšovanie

 
Zisti, ako sa vyhnúť nákupu falšovaných výrobkov

Právami duševného vlastníctva sa zaisťuje, aby kreatívne a bádateľské snahy boli odmenené, a aby sa podporovali investície do nových a efektívnejších výrobkov. Podnecujú tvorbu pracovných miest v dnešnom znalostnom hospodárstve.

 

Porušenia práv duševného vlastníctva sú škodlivé, pretože znižujú podnikanie a vládne príjmy, potláčajú investície a inováciu a brzdia hospodársky rast. Spôsobujú stratu pracovných miest a nižšiu tvorbu bohatstva (hrubý domáci produkt alebo HDP). Navyše tovar, ktorým sa porušujú práva duševného vlastníctva, môže poškodiť spotrebiteľov, pretože je menšia pravdepodobnosť ako u iného tovaru, že bude dodržiavať zdravotné a bezpečnostné normy.

Internetová príručka o identifikácii falzifikátov.

Colné orgány členských štátov EÚ stoja v popredí úsilia, ktorého cieľom je zabrániť vstupu tovaru, ktorým sa porušujú práva duševného vlastníctva, na trh EÚ. Zisti viac o legislatívnom rámci EÚ.

„Skutočná cena falšovaného tovaru“’: pozri si video.

 

 
Dary pre MVO,
nadácie, charity
 

Keď v niektorých krajinách daruješ peniaze mimovládnym organizáciám (MVO), nadáciám alebo charitám, ktoré sa môžu venovať financovaniu výskumu alebo údržbe budov kultúrneho dedičstva, môžeš získať daňovú úľavu.

 

Belgicko a Rumunsko patria medzi krajiny, v ktorých môžeš uviesť charitatívne dary na svojom daňovom priznaní na konci roka. Časť z tvojho daru ti je potom vrátená (pokiaľ bol dar pre zaregistrovanú charitu).

Fakty a čísla z celej EÚ

 • V roku 2015 daňové príjmy (vrátane sociálnych odvodov) v 28 krajinách EÚ dosahovali 40 % hrubého domáceho produktu (hodnota všetkých finálnych tovarov a služieb vyprodukovaných v rámci krajiny za určité obdobie) a predstavovali približne 89 % celkových štátnych príjmov.
 • V Európe bol podiel daňových príjmov v roku 2015 voči HDP najvyšší vo Francúzsku (47,9 % HDP), Dánsku (47,6 %) a Belgicku (47,5 %). Najnižšie podiely boli v Írsku (24,4 %), Rumunsku (28,0 %), Bulharsku (29,0 %), Litve (29,4 %), Lotyšsku (29,5 %) a Švajčiarsku (28,1 %). Tu nájdeš výsledky zo všetkých krajín EÚ.
 • Daňové príjmy sa z roka na rok menia. Hlavnými dôvodmi sú zmeny v hospodárskej činnosti (úroveň zamestnanosti, predaj tovaru a služieb atď.) a v daňových predpisoch (daňové sadzby, daňový základ, prahy, úľavy atď.).
 • Hospodárska kríza spolu s opatreniami daňovej politiky mali obrovský vplyv na úroveň a skladbu daňových príjmov v rokoch 2009 – 2015. Mnohé krajiny preto museli znížiť výdavky.
 • Platíš daň, keď hráš lotériu! Niektoré krajiny, ako je Taliansko, zaviedli daň zo žrebov do lotérie.