Skip to main content
TAXEDU

Какво представлява митото?

Какво представлява митото?

Основна цел:
Учениците откриват историята на митническите налози и каква е тяхната роля в съвременното общество.
Цели:
Да се разбере произходът на митническите налози в исторически план и защо трябва да се плащат.
Да се разбере ролята, която плащането на митнически налози играе в наши дни в обществото.
Да се установи как се прилагат митническите налози в ЕС.
Материали:
Микро клип „Какво представлява митото?“
Интерактивна бяла дъска (или само LCD проектор)

Речник:
Митнически налози, мито, безмитна зона, митнически съюз 

Върнете се към списъка с ресурси